PMI-RMP®

Ετοιμασία για την Πιστοποίηση Risk Management Professional (PMI-RMP)®

Εκπαιδευτής: Αθανάσιος Φουρτούνας (Contact Information)

Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από ένα συνεχώς ευμετάβλητο και αρκετά πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον, η πιστοποίηση Risk Management Professional, (RMP)® (πιστοποίηση Επαγγελματία Διαχειριστή Ρίσκου σε Έργα) προσδίδει σε κάθε επαγγελματία, που ασχολείται με έργα, επιπλέον αναγνωρισιμότητα στο επαγγελματικό του προφίλ αλλά και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η αποτελεσματική και επιτυχημένη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (Project Management) αλλά και ο χειρισμός της καθημερινότητας των επιχειρήσεων βασίζεται στην άμεση αναγνώριση, εκτίμηση και σωστή διαχείριση των ρίσκων (Risk Management) αλλά και την κεφαλαιοποίηση των παρουσιαζόμενων ευκαιριών. Η Διαχείριση Ρίσκων αποτελεί αποδεδειγμένα βασικό στοιχείο επιτυχίας πολλών projects ενώ συχνά αποτελεί ενισχυτικό στοιχείο επιλεξιμότητας μαζί με τη Πιστοποίηση Επάρκειας Διαχείρισης τόσο για Ευρωπαϊκά έργα όσο και έργα του Ταμείου ανάπτυξης ή ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα της Human Asset  ‘PMI-RMP® prep course’ δίνει όλα τα εφόδια που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στελεχών στη εξέταση για την πιστοποίηση RMP του Project Management Institute, (PMI)® (www.pmi.org) η οποία αποτελεί διεθνώς μια έγκυρη και δημοφιλή πιστοποίηση για διαχειριστές έργων πάσης φύσης και όχι μόνο.

Σε ποιους απευθύνεται (και προαπαιτούμενες γνώσεις)

Σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την διαχείριση έργων, ή τον συντονισμό ομάδων οι οποίες διαχειρίζονται έργα αλλά και σε όσους θέλουν να σχεδιάζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους των έργων.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας PMI®-RMP® Certification με e-learning

Το πρόγραμμα προσφέρει πλήρη προετοιμασία για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Διαχειριστών Ρίσκων σε Έργα PMI-RMP® – Risk Management Professional του PMI.

Η προετοιμασία εξ αποστάσεως υλοποιείται σε προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.

Ο χρόνος των συναντήσεων συμφωνείται έτσι ώστε να εξυπηρετεί τον εκπαιδευόμενο. Για εργαζόμενους, οι απογευματινές ώρες είναι οι πλέον κατάλληλες.

Tα Πλεονεκτήματα της μεθόδου:

 • Επιλογή χρόνου που εξυπηρετεί.
 • Εκπαίδευση από το σπίτι ή το γραφείο.
 • Συναντήσεις σε πραγματικό χρόνο.
 • Αποστολή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού, παρουσιάσεων, τεστ μέσω διαδικτύου.
 • Κατευθύνσεις από τον εισηγητή κατά την διάρκεια όλου του προγράμματος (1 – 2 μήνες ανάλογα με το φόρτο εργασίας του συμμετέχοντα).
 • Αποφυγή χρόνου και εξόδων μετακίνησης.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από:

 • Πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές συνεδρίες.
 • Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για ερωτηματολόγια, ασκήσεις και forum.
 • Εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

* PMP, PMI, PMI-RMP and PMBOK Guide are registered trademarks of Project Management Institute, Inc.

Ποιοι είναι οι στόχοι

Με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να παρουσιάζουν τις διεργασίες Διαχείρισης των Ρίσκων και τις γνωστικές περιοχές διεργασιών που μπορεί να εφαρμόσει ένας οργανισμός και ένας Διοικητής Έργου, για να πετύχει τους στόχους του.
 • Να παρουσιάζουν τις τεχνικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις διεργασίες.
 • Να αποδείξουν τις ικανότητές τους στον σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση έργων που απαιτούνται για την απόκτηση της πιστοποίησης Risk Management Professional (PMI-RMP).

Ποια είναι η μέθοδος κατάρτισης;

Το πρόγραμμα στο σύνολό του αποτελεί εργαστήριο (workshop) με πολλές πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής και μελέτες περιπτώσεων.

Περιλαμβάνει 2 μέρη: Το 1ο μέρος υλοποιείται στην αίθουσα με πρακτικό και εργαστηριακό τρόπο και συζητείται το περιεχόμενο όλων των γνωστικών περιοχών της πιστοποίησης. Το σύνολο των ερωτήσεων αποσκοπεί στην κατανόηση αλλά και τη σωστή προετοιμασία της εξέτασης. Το 2ο μέρος υλοποιείται εξ αποστάσεως με τη χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Τα δύο μέρη συνδέονται μεταξύ τους με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και κατεύθυνση από τον εισηγητή ώστε σε καμία περίπτωση να μην νοιώσει ο υποψήφιος ότι έχει χαθεί λόγω του όγκου πληροφοριών που καλείται να διαχειριστεί και να κατανοήσει.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα / workshop 30 ωρών στα ελληνικά, αλλά με την ορολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και τις προπαρασκευαστικές εξετάσεις στα Αγγλικά. Η υποστήριξη των συμμετεχόντων από τον εισηγητή είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας με αποστολή πλάνου μελέτης και προετοιμασίας ανά εβδομάδα, επίλυση αποριών και Online Preparation Mock Exams tests που βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης e-learning, Wiki.

Το σημείο που το πρόγραμμα υπερτερεί κάθε άλλου παρόμοιου προγράμματος είναι η συνεχής υποστήριξη και από απόσταση (e-Learning & Web 2.0 Tools) ώστε να μη δημιουργηθεί σε καμιά στιγμή η αίσθηση: «τι να κάνω τώρα;». Τέλος, η υποστήριξη περιλαμβάνει και την καθοδήγηση στη συμπλήρωση του application form για τη συμμετοχή στη διαδικασία των εξετάσεων.

Εκπαιδευτικό υλικό

Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται:

• Βιβλίο προετοιμασίας στην Αγγλική γλώσσα επιλεγμένο ώστε να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της προετοιμασίας.
• Ατομικός φάκελος με σημειώσεις.
• Πίνακας με όλους τους χρήσιμους τύπους.
• Ασκήσεις και ερωτήσεις που θα συζητηθούν στην αίθουσα.
• Κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει πλήθος ερωτήσεων και ασκήσεων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών

Day 1: General Terms & Stakeholders Management
 • General Terms of Risk Management
 • Defining Risk and types of risks
 • Identifying and analyzing Stakeholders
 • Managing Stakeholders expectations and attitudes
 • Monitoring Stakeholders engagement
Day 2: Plan Risk Management
 • Forming a Risk team
 • Composing a Risk Management Plan
 • Choosing the proper Risk templates (RBS, PI Matrix)
 • Choosing the proper Risk Documents (Risk register& Risk Report)
Day 3: Identify Risks part 1
 • Running Identify Risks meetings with stakeholders
 • Inputs of Identifying risks
 • Coordination with other project teams for Identifying risks
Day 4: Identify Risks part 2
 • Identifying Threats & Opportunities arising from Scope, Cost, Schedule, Quality Communication, HR & subcontractors.
 • Using the proper tools & techniques for Risk identification
 • Forming a Risk Register
Day 5: Qualitative Risk Analysis
 • Performing Qualitative Risk Analysis and using a PI Matrix
 • Types of biases in Risk Analysis
 • Use of Risk Data quality & Risk Urgency assessment
 • Creating an Urgent list and a Watchlist for analyzed Risks

Day 6 : Quantitative Risk Analysis

 • Preparing for Quantitative Risk Analysis
 • The Expected Monetary Value method & how to calculate a Contingency reserve
 • Use of Monte Carlo technique and Sensitivity analysis

Day 7 : Planning & Implementing Risk Responses

 • Selecting and Planning Risk responses
 • Fallback plans & Contingent strategies
 • Secondary & Residual Risks
 • How to Implement Risk Responses

Day 8 : Monitor Risks

 • Applying Risk reassessments& Risk Audits
 • Applying Reserve Analysis& creating Lessons learned
 • Applying Workarounds
 • Updating the Risk Management Plan & the Risk Register

Στοιχεία Επικοινωνίας

Mobile: +306946003220

[email protected]

[email protected]

Profile at PM2 Alliance